Nghệ An: Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 29/01/2021
UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Quy định này quy định về một số nội dung bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm: Phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi không thuộc công trình thủy lợi quy định tại khoản 3,4,5 Điều 40 Luật Thủy lợi năm 2017 (công trình thủy lợi khác); hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V; các trường hợp cắm mốc chỉ giới các công trình thủy lợi khác.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V; các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V.
 
Tỉnh Nghệ An quy định cụ thể hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V
Tỉnh Nghệ An quy định cụ thể hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V

Quy định này quy định rõ phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác gồm: Đối với đập dâng, tùy theo cấp đập được xác định theo quy định của Luật Thủy lợi, phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép ngoài phần xây đúc cuối cùng về phía thượng, hạ lưu và phía vai đập trở ra. Cụ thể, đập cấp II tối thiểu là 100 m về phía thượng, hạ lưu và 50 m về phía vai đập; riêng đối với đập Đô Lương tối thiểu 300 m về phía thượng, hạ lưu và 100 m về phía vai đập. Đập cấp III tối thiểu là 50 m về phía thượng, hạ lưu và 10 m về phía vai đập. Đập cấp IV tối thiểu là 20 m về phía thượng, hạ lưu và 10 m về phía vai đập.

Đối với tràn xã lũ, phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép phía ngoài cùng của tràn trở ra mỗi bên tối thiểu là 20m. Đối với Trạm bơm, phạm vi vùng phụ cận của trạm bơm được tính từ điểm xây đúc ngoài cùng của hàng rào bảo vệ hoặc tính từ ranh giới phạm vi được giao đất khi xây dựng.

Đối với kênh có chân mái ngoài bờ kênh có lưu lượng nhỏ hơn 02m3/s phạm vi vùng phụ cận được tính từ chân mái ngoài trở ra là 01m đối với kênh đất và kênh kiên cố có đất đắp phía ngoài. Kênh kiên cố có lưu lượng nhỏ hơn 02m3/s không có đắp đất phía ngoài, phạm vi vùng phụ cận được tính từ phần xây đúc ngoài cùng của kênh trở ra là 02m…

UBND tỉnh cũng đã quy định cụ thể đối với kênh không có chân mái che ngoài bờ kênh; kênh là đường ống dẫn nước; đoạn kênh, kênh tuyến có bờ bao thủy lợi kết hợp làm đường giao thông; tuyến kênh đi dưới đường dây tải điện hoặc đi song song với đường dây tải điện…

Về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V thì hành lang bảo vệ đê được tính từ chân đê trở ra đối với khu đô thị là 05 m về phía đồng và phía sông; đối với khu ngoài đô thị là 10 m về phía đồng và phía sông. Quy định này cũng quy định cụ thể việc cắm mốc chỉ giới, khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác.
 
Nguồn: Nghean24h.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111